Doanh nghiệp đi vay vốn nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh hay không?

Khi doanh nghiệp đi vay tiền nước ngoài, nếu thời gian vay là ngắn hạn thì không làm thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh. Thời gian vay ngắn hạn là tổng thời gian khi doanh nghiệp hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Khi doanh nghiệp đi vay tiền nước ngoài, nếu thời gian vay là trung hạn, dài hạn, ngắn hạn được gia hạn mà có tổng thời gian trên 1 năm hoặc vay ngắn hạn nhưng còn dư nợ tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên thì phải đăng ký khoản vay này với Ngân hàng Nhà Nước.

Giải thích cho câu trả lời trên:

Quy định tại Điều 3 thông tư 25/2014/TT-NHNN về Khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh phải thực hiện đăng ký

“Điều 3. Khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh phải thực hiện đăng ký

Khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là khoản vay nước ngoài) thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

1. Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn.

2. Khoản vay nước ngoài ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 (một) năm.

3. Khoản vay nước ngoài ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.”

Đọc thêm
Dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong năm 2020 bất chấp thách thức từ COVID-19

 

Các dịch vụ nổi bật tại EXPERTIS