fbpx

Điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Thông tư 29/2017/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi một số quy định về điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.
1. Điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Theo Thông tư 29/2017, để được đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phải đáp ứng điều kiện tại các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và có vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 5%. Nếu như quy định trước đây không có điều kiện đối với chỉ số ROE.

1. Điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tương tự như trên, Thông tư 29/TT-BTC năm 2017 quy định để được đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,  công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM hợp nhất với công ty chưa niêm yết phải đáp ứng các điều kiện tại các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 54 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và có ROE ít nhất là 5%.

3. Chuyển niêm yết cổ phiếu

Thông tư 29 của Bộ Tài chính năm 2017 quy định việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc ngược lại phải được biểu quyết thông qua bởi đa số Đại hội đồng cổ đông và phải đáp ứng điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sắp chuyển sang.
Thông tư 29/2017/TT-BTC sửa đổi một số quy định về điều kiện niêm yết chứng khoán có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017 và bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 9 Thông tư số 202/2015/TT-BTC.

29_2017_tt-btc_346250