Dịch vụ kiểm toán thuế

Tránh rủi ro về thuế và làm sao để tối ưu lợi ích của doanh nghiệp trong môi trường thuế tại mỗi quốc gia là vấn đề mà nhà quản lý đau đầu. Dịch vụ kiểm toán về thuế của Expertis được thiết kế và thực hiện nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ luật thuế, loại trừ các rủi ro và tối ưu lợi ích của doanh nghiệp.

Hiểu về kiểm toán thuế

Kiểm toán về thuế là một dạng kiểm toán tuân thủ: là việc kiểm toán viên kiểm tra, đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định về thuế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện.

Kiểm toán thuế là một dạng kiểm toán tuân thủ do doanh nghiệp kiểm toán chuyên nghiệp thực hiện và được thuê bởi doanh nghiệp có mong muốn tự thực hiện đến tự đánh giá về việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định về thuế.

Kiểm tra quyết toán thuế đề cập đến việc cơ quan thuế thực hiện kiểm tra quyết toán thuế đối với doanh nghiệp, đánh giá mức độ tuân thủ luật thuế của doanh nghiệp từ đó có các biện pháp xử lý tương ứng theo Luật Quản lý thuế của Việt Nam.

Dịch vụ kiểm toán về thuế của Expertis được thực hiện nhằm giúp doanh nghiệp đạt được một trong những mục tiêu sau:

 • Kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậy của thông tin về thuế phải nộp, số thuế đã nộp;
 • Đánh giá tính tuân thủ về thuế, loại trừ các rủi ro thuế;
 • Đánh giá về việc tối ưu số thuế phải nộp;
 • Đánh giá về việc lập kế hoạch thuế và thực hiện kế hoạch thuế của doanh nghiệp.

Đó là các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh trong phạm vi quản lý của Luật quản lý thuế có phát sinh các trường hợp sau:

 • Muốn được kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậy của thông tin về thuế phải nộp, số thuế đã nộp;
 • Muốn đánh giá tính tuân thủ về thuế, loại trừ các rủi ro thuế;
 • Muốn đánh giá về việc áp dụng và tối ưu số thuế phải nộp của mình;
 • Muốn có cơ sở rõ ràng cho việc lập kế hoạch thuế và thực hiện kế hoạch thuế của doanh nghiệp.

1. Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan;

2. Giám đốc doanh nghiệp muốn loại trừ trách nhiệm về mặt quản lý doanh nghiệp.

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp muốn loại trừ rủi ro đối với doanh nghiệp do mình làm đại diện pháp luật.

Chi tiết công việc của dịch vụ Kiểm toán thuế

Các công việc được thực hiện gồm:

1. Thu thập tờ khai quyết toán hoặc bảng tính thuế TNDN hiện hành:

 • Đối chiếu lợi nhuận kế toán và số thuế TNDN phải nộp trên tờ khai với số liệu sổ kế toán, BCTC;
 • Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của việc xác định các khoản thu nhập và chi phí chịu thuế/không chịu thuế, được/không được khấu trừ hoặc được hưởng ưu đãi, miễn giảm hoặc chịu mức thuế suất khác nhau trên cơ sở kết quả kiểm toán các phần hành doanh thu/chi phí liên quan;
 • Đánh giá cách phân loại các khoản chênh lệch về thuế mang tính tạm thời hay vĩnh viễn để xác định thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại phù hợp.;
 • Đánh giá tình trạng hiện tại của các khoản mang sang từ các năm trước (ví dụ: lỗ lũy kế, thuế còn phải nộp, thuế hoãn lại);
 • Xem xét về việc thay đổi thuế suất, miễn giảm, ưu đãi về thuế hoặc quy định thuế trong năm được áp dụng đối với đơn vị;
 • Kiểm tra thuế suất áp dụng và tính chính xác của việc tính toán.

 

2. Kiểm tra cơ sở ước tính, cách tính toán của thuế TNDN hoãn lại và xem xét tính đánh giá cuối kỳ. Kiểm tra liệu việc hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

3. Kiểm tra chứng từ nộp thuế TNDN và chứng từ nhận hoàn thuế TNDN trong kỳ (nếu có).

4. Đối chiếu kiểm tra chi phí xem có khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phải trả, chi phí trả trước,… không hợp lý, không có đầy đủ chứng từ theo qui định có khả năng không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế mà chưa được đơn vị loại trừ.

Các công việc được thực hiện gồm:

1. Thu thập các tờ khai thuế GTGT trong năm/kỳ:

 • Lập bảng tổng hợp thuế GTGT đã kê khai trong năm/kỳ. Đối chiếu số liệu trên bảng tổng hợp với số liệu sổ kế toán, BCTC (tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, tổng số thuế GTGT đầu ra phát sinh, tổng doanh thu kê khai tính thuế…). Tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch (nếu có);
 • Kiểm tra, đối chiếu với các văn bản quy định về thuế để đảm bảo rằng thuế suất thuế GTGT được DN áp dụng phù hợp với quy định.

 

2. Dựa trên số liệu doanh thu, thu nhập khác chịu thuế GTGT và thuế suất tương ứng, lập ước tính độc lập về thuế GTGT đầu ra và so sánh với số liệu hạch toán và kê khai thuế GTGT. Tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch (nếu có)

3. Kiểm tra chứng từ nộp thuế và chứng từ hoàn thuế GTGT trong kỳ.

4. Kiểm tra tính hợp lệ của các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

 • Đọc sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào để phát hiện thuế GTGT của các khoản thanh toán không qua ngân hàng  [từ 20 triệu đồng] trở lên nhưng vẫn kê khai được khấu trừ;
 • Kiểm tra chọn mẫu chứng từ thuế GTGT đầu vào để đánh giá tính hợp lệ của các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm;
 • Đối với thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của nguyên vật liệu đầu vào cho hàng xuất khẩu, kiểm tra việc thu tiền bán hàng xuất khẩu tương ứng cho GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ.

 

5. Trao đổi với đơn vị và thực hiện kiểm tra chỉ tiêu phải trả cho người bán xem có trường hợp quá hạn thanh toán không và đơn vị đã loại trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng không được khấu trừ chưa. Đồng thời chọn mẫu kiểm tra chứng từ thanh toán có đúng với thời hạn kê khai trả chậm không.

6. Kiểm tra sổ cái và tờ khai thuế của các tháng sau ngày kết thúc kỳ kế toán để đảm bảo thuế GTGT đầu ra, đầu vào đã được hạch toán đầy đủ, đúng kỳ.

Các công việc được thực hiện gồm:

1. Kiểm tra việc tính toán, kê khai và nộp thuế TNCN, đối chiếu số liệu kế toán với các tờ khai thuế, bảng lương và chứng từ nộp thuế, đối chiếu với các văn bản quy định về thuế có liên quan;

2. Xem xét, thực hiện các phần hành khác xem trong kỳ có phát sinh các khoản chi phí như:

 • Tiền nhuận bút; tiền dịch sách; tiền giảng dạy; tiền tham gia các hiệp hội, HĐQT, HĐTV, ban quản lý,…; tiền thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ văn hoá, thể dục thể thao, các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, dịch vụ pháp lý; khuyến mãi bằng tiền, trúng thưởng…;
 • Tiền thuê nhà trả cho người nước ngoài, tiền đóng học phí cho con học phổ thông của người lao động Việt Nam, tiền thuê xe cho cá nhân người lao động, mua bảo hiểm không bắt buộc, chi phí khám chữa bệnh,…;
 • Lợi nhuận/cổ tức chi trả bằng tiền cho các thành viên/cổ đông;
 • Khoản vay tiền từ các cá nhân;
Dịch vụ kiểm toán về thuế

Giá trị mà dịch vụ kiểm toán thuế mang lại

Giúp kiểm tra quyết toán thuế an toàn

Tư vấn các chính sách trong Luật Thuế Việt Nam, giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuếcủa pháp luật.

Tư vấn xây dựng hệ thống thực hành thuế của doanh nghiệp

Tư vấn về hệ thống quản lý thuế và giám sát các điểm yếu trong hệ thống thuế của doanh nghiệp.

Tối ưu việc áp dụng chính sách thuế

Được đánh giá về việc áp dụng và tối ưu số thuế phải nộp của mình; Thiết lập cơ sở rõ ràng cho việc lập kế hoạch thuế và thực hiện kế hoạch thuế của doanh nghiệp.

Lý do chọn dịch vụ kiểm toán thuế của Expertis

Ban Giám đốc, đội ngũ tư vấn thuế hơn 18 năm kinh nghiệm Tư vấn thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp

Expertis hiểu biết sâu sắc về thuế nói chung và thuế trong các lĩnh vực kinh doanh riêng biệt.

Expertis luôn hỗ trợ, tư vấn tận tình và thấu hiểu thực tế kinh doanh của khách hàng

Qua hơn 18 năm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn thuế, chúng tôi đã trải qua hàng ngàn cuộc kiểm tra quyết toán thuế, mỗi năm chúng tôi trải qua khoảng 300 cuộc kiểm tra quyết toán thuế tại Việt Nam.

Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra quyết toán thuế cho rất nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, gia công, thương mại, dịch vụ, xây dựng, vận tải …

Dịch vụ kiểm toán của Expertis tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với Khách hàng.

Điều này cho phép chúng tôi thấu hiểu tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp và môi trường doanh nghiệp đang hoạt động, nhằm đảm bảo công việc tập trung đúng bản chất, thời gian, giúp công việc đạt hiệu quả và chi phí cạnh tranh nhất.

+ Thực hiện chính xác nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Lập báo cáo, gửi báo cáo đúng theo yêu cầu và thời hạn.

+ Hợp tác cùng khách hàng tìm phương án giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo kết quả báo cáo kiểm toán tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

FAQ - Câu hỏi thường gặp về kiểm toán báo cáo tài chính

Tự nộp tờ khai quyết toán thuế, hay khai quyết toán thuế là việc xác định số tiền thuế phải nộp trong các trường hợp:

 • Số tiền thuế phải nộp của năm tính thuế;
 • Số tiền thuế phải nộp của thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế;
 • Số tiền thuế phải nộp của thời gian từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Thuật ngữ Kiểm tra quyết toán thuế được hiểu là việc Cơ quan quản lý thuế tiến hành trình tự, thủ tục kiểm tra tính chính xác của việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền tự khai, tự nộp, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc tự khai tự nộp thuế của mình. Trong trường hợp có sai sót, doanh nghiệp sẽ bị phạt tùy theo mức độ phân loại hành vi theo mức độ nghiêm trọng như là:

 • Khai trễ hạn, khai sót nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai sót số thuế gây thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai thiếu số thuế do lỗi cố ý nhưng chưa đến mức trốn thuế.
 • Khai sai thuộc hành vi trốn thuế.

Thuật ngữ Quyết toán thuế thường được hiểu là việc Cơ quan quản lý thuế tiến hành trình tự, thủ tục kiểm tra tính chính xác của việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền tự khai, tự nộp, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc tự khai tự nộp thuế của mình. Trong trường hợp có sai sót, doanh nghiệp sẽ bị phạt tùy theo mức độ phân loại hành vi theo mức độ nghiêm trọng như là:

 • Khai trễ hạn, khai sót nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai sót số thuế gây thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai thiếu số thuế do lỗi cố ý nhưng chưa đến mức trốn thuế.
 • Khai sai thuộc hành vi trốn thuế.

Mỗi hành vi có mức xử phạt khác nhau theo thứ tự từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng.

Do tính chất tự khai tự nộp trong quản lý thuế, nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra quyết toán thuế, thì vẫn được nộp điều chỉnh và không coi hành vi sai sót là hành vi vi phạm.

Do vậy, việc thực hiện kiểm toán thuế sớm, đặc biệt là trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giảm chi phí phạt và đảm bảo tuân thủ trách nhiệm của doanh nghiệp và cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp.

Quý khách hàng cần dịch vụ kiểm toán thuế, hoặc cần kiểm toán thuế, kiểm tra quyết toán thuế, vui lòng liên hệ Expertis.

Bạn cần tư vấn?

KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO KHÁC

Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn, và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của bạn.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Vui lòng điền những thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất có thể.
EN VI
Bạn cần kiểm toán?
Đăng ký Dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi hỗ trợ bạn?

Hãy liên hệ với tôi, và tôi sẽ rất sẵn lòng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.