Có 3 mức độ đánh giá bên dưới:

Tuân thủ luật thuế


Thuế Môn bài

 
 

Thuế giá trị gia tăng

 
 
 
 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 
 
 
 
 

Thuế thu nhập cá nhân

 
 
 
 
 

Thuế nhà thầu

 
 

Transfer pricing (Chuyển giá)

 
 

Tuân thủ quy định của Luật kế toán


Sổ sách kế toán

 
 
 
 
 
 
 

Báo cáo tài chính

 
 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này là thông tin hướng dẫn dựa trên các nguyên tắc pháp lý chung. Sự thật cụ thể có thể và thường làm thay đổi mạnh mẽ kết quả pháp lý. Bạn có thể sử dụng để tham khảo và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với hoàn cảnh của bạn.

Doanh nghiệp của bạn liệu có an toàn ?

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp của bạn ở bên phải,
sau đó thực hiện theo hướng dẫn