Công văn số 5594/TCT-CS ngày 02/12/2016 về chi trả lãi tiền vay

Trong năm 2014 thực hiện quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Chi phí lãi vay phải trả trong năm 2014 nêu trên được tính vào giá vốn chuyển nhượng khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

Từ năm 2015, khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 96/2015/TT – BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất.

dang ky expertis

Quý khách có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

Đọc thêm
GDP Việt Nam Quý 2/2020 không tăng trưởng âm như dự báo
EN VI