Tính lương GROSS – NET – Tính thuế TNCN – Tính BHXH

{{settings.NOTE.DATENOTE}}
** Áp dụng từ 01/07/2019
Lương, Bảo Hiểm, Giảm Trừ, Thuế TNCN
Mô Tả
Số Tiền (VND)
Lương GROSS
{{inputs.income_VND | currency:'':0}}
Bảo Hiểm Xã Hội ({{settings.RATES.EMPLOYEE.SI * 100}}%)
{{calculateSI() | currency:'':0}}
Bảo Hiểm Y Tế ({{settings.RATES.EMPLOYEE.HI * 100}}%)
{{calculateHI() | currency:'':0}}
Bảo Hiểm Thất Nghiệp
({{settings.RATES.EMPLOYEE.UI * 100}}% Lương Tối Thiểu Vùng)
{{calculateUI() | currency:'':0}}
Thu Nhập Trước Thuế
{{beforeTaxIncome() | currency:'':0}}
Giảm Trừ Cho Bản Thân
0 {{outputs.self | currency:'':0}}
Giảm Trừ Cho Người Lệ Thuộc
0 {{outputs.deps | currency:'':0}}
Thu Nhập Chịu Thuế
{{taxableIncome() | currency:'':0}}
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
{{taxAmount() | currency:'':0}}
Lương NET Thực Lãnh
{{takeHome() | currency:'':0}}
Các Khoản Công Ty Phải Trả
Mô Tả
Số Tiền (VND)
Lương GROSS
{{inputs.income_VND | currency:'':0}}
Bảo Hiểm Xã Hội ({{settings.RATES.EMPLOYER.SI * 100}}%)
{{calculateSI('EMPLOYER') | currency:'':0}}
Bảo Hiểm Y Tế ({{settings.RATES.EMPLOYER.HI * 100}}%)
{{calculateHI('EMPLOYER') | currency:'':0}}
Bảo Hiểm Thất Nghiệp
({{settings.RATES.EMPLOYER.UI * 100}}% Lương Tối Thiểu Vùng)
{{calculateUI('EMPLOYER') | currency:'':0}}
Tổng Cộng
{{totalPay() | currency:'':0}}
Chi Tiết Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thuế Suất
Thuế (VND)
5% - Đến 5 Triệu
{{outputs.taxLevels[0].amount | currency:'':0}}
10% - Trên 5 Triệu đến 10 Triệu
{{outputs.taxLevels[1].amount | currency:'':0}}
15% - Trên 10 Triệu đến 18 Triệu
{{outputs.taxLevels[2].amount | currency:'':0}}
20% - Trên 18 Triệu đến 32 Triệu
{{outputs.taxLevels[3].amount | currency:'':0}}
25% - Trên 32 Triệu đến 52 Triệu
{{outputs.taxLevels[4].amount | currency:'':0}}
30% - Trên 52 Triệu đến 80 Triệu
{{outputs.taxLevels[5].amount | currency:'':0}}
35% - Trên 80 Triệu
{{outputs.taxLevels[6].amount | currency:'':0}}
Personal Income Tax
{{taxAmount() | currency:'':0}}


Công cụ tính lương GROSS – NET Tính thuế TNCN Tính BHXH

Một số hiểu biết chung cần nắm khi tính lương Gross-Net

Lương Gross là gì? Lương Net là gì?

Lương Gross là tổng thu nhập của người lao động, bao gồm cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế.

Lương Net là lương thực nhận của bạn sau khi đã trừ hết các khoản chi phí bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân. Mức lương thực nhận của bạn thuờng sẽ thấp hơn mức này vì bạn phải trích ra một phần để đóng bảo hiểm và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Mối quan hệ giữa lương Gross và lương Net

Mối quan hệ giữa lương Gross và lương Net được thể hiện bằng công thức:

LUƠNG NET = LƯƠNG GROSS – (BHXH + BHYT + BHTN + THUẾ TNCN)

Các khoản về: Lương tối thiểu chung, Lương tối thiểu vùng, Mức đóng các loại bảo hiểm, Thuế thu nhập cá nhân,… đều được cập nhật kịp thời theo quy định mới của pháp luật.

Trên đây là Công cụ tính lương Gross sang Net / lương Net sang Gross mà Expertis cung cấp đến doanh nghiệp và Người lao động. Công cụ giúp diễn giải chi tiết các nội dung, qua đó bạn có thể biết chi tiết mức đóng bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân,… theo quy định hiện hành.

Hy vọng các Bạn có một trải nghiệm tuyệt vời với Công cụ tính lương Gross – Net của chúng tôi!

EN VI