Kết quả trong việc thanh tra việc quản lý, chính sách quản lý thu, chi ngân sách còn xảy ra ở một số Bộ, ngành, địa phương, đơn vị; cho thấy tình hình vi phạm chế độ còn nhiều như là tình trạng đầu tư còn dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, đầu tư mang hiệu quả chưa cao, sử dụng tài sản công, trong tổ chức hội thảo, hội nghị, lễ hội, đi công tác nước ngoài,…lãng phí trong khâu quản lý vận hành bộ máy.

Tuy nhiên, để khắc phục những yếu kém, hạn chế nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra (Chỉ thị 33/2008/CT-TTg). Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Chỉ thị 31/CT-TTg

1. Hoàn thiện thể chế

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Tiếp tục rà soát, phối hợp với ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, bãi bỏ các quy định trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên.

Sử dụng ngân sách, tài sản công cho phù hợp với quy định pháp luật chung. Hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, chỉ ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo..

 

2. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện luật thuế và thu ngân sách nhà nước đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước theo quy định. Xử lý khẩn trương các khoản tạm giữ, tạm thu, thuế chậm nộp đã kê khai và các khoản thuế ẩn lậu được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao. Xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, trốn thuế, gian lận thuế, chuyển giá, thu hồi nợ đọng thuế; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, hạn chế phát sinh nợ thuế mới, chống gian lận thương mại, chống thất thu, các khoản thu theo hình thức khoán và kiểm soát chặt chẽ nhất là giá tính thuế hải quan.

Nghiêm cấm thu sai quy định của luật thuế và tự đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật đồng thời để các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước trái với quy định.

 

3. Quản lý chi ngân sách nhà nước.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương:

– Lập và quyết định dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm, lên kế hoạch tài chính 3 năm, 5 năm cho đầu tư trung hạn, xác định rõ nguồn vốn và trong phạm vi khả năng nguồn lực, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách địa phương trong trung hạn.

– Điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, triệt để tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước. Khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản.

Xử lý nghiêm về tài chính theo quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản của nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

 

4. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương, bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn

Hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới, không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước. Các địa phương thực hiện huy động để bù đắp bội chi ngân sách địa phương trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định, chi trả nợ lãi, chi trả nợ gốc được bố trí từ nguồn vay, kết dư ngân sách cấp tỉnh, tiết kiệm chi theo quy định.

 

5. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

– Phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý, đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng, kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công.

– Thực hiện nghiêm việc đấu giá khi thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đầu tư xây dựng, mua sắm ô tô, tài sản công theo đúng chế độ.

– Khai thác hiệu quả tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật, chấm dứt việc sử dụng tài sản cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, kinh doanh không đúng quy định.

 

6. Về quyết toán ngân sách nhà nước

Xét duyệt, thẩm định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, tổng hợp báo cáo theo đúng chế độ và thời hạn quy định. Không để xảy ra tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư sử dụng vốn nguồn ngân sách nhà nước đã hoàn thành, nhưng chậm lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán.

 

7. Về tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, báo cáo, công khai

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công. Thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm

Việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg. Định kỳ cuối năm, tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân, gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp việc thực hiện xử lý kỷ luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ

Trường hợp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không chấp hành chế độ báo cáo kết quả xử lý các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán quy định tại Chỉ thị này hoặc tiến độ xử lý các sai phạm chậm, Bộ Tài chính tạm dừng cấp kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

8. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm báo cáo Chính phủ cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước./.

 

Thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các cấp, các ngành đã có cố gắng trong công tác quản lý ngân sách nhà nước và đạt được những kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương ngân sách được tăng cường; nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách đã được phát hiện và xử lý kịp thời; các cơ chế, chính sách về quản lý thu, chi ngân sách được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách nói chung và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước nói riêng.

 

Download:

Chỉ thị 31/CT-TTg 11/2018

Nghị định 143/2018 NĐ-CP

 

>> CHỈ THỊ 31/CT-TTg 11/2018 chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương pháp luật về ngân sách nhà nước

>> Chỉ thị 20/QĐ-TTg chấn chỉnh thanh tra, kiểm tra DN

>> Hướng dẫn đóng BHXH cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam