22 Th5 [Thanh kiểm tra] Chỉ thị 20/QĐ-TTg chấn chỉnh thanh tra, kiểm tra DN

Ngày 17/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/QĐ-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Theo đó, khi tiến hành xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Trường hợp kế hoạch thanh tra chồng chéo, trùng lắp với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ động trao đổi, phối hợp với Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng;

Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất;

Chỉ thị số 20/QĐ-TTg

Chia sẻ !