Xác định mức đóng thuế môn bài

Căn cứ xác định thuế môn bài: 

–   Đối với các tổ chức kinh tế: căn cứ vào vốn đăng ký (là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư) của năm trước năm tính thuế, ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư để xác định mức thuế Môn bài phải nộp.

–   Đối với Hộ sản xuất kinh doanh cá thể; Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh… trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc; Nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh: căn cứ thu nhập bình quân tháng để xác định mức thuế môn bài phải nộp.

Bậc thuế môn bài:

– Các tổ chức, Doanh nghiệp căn cứ vào vốn đăng ký để xác định mức thuế môn bài phải nộp theo 4 bậc như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc
Thuế môn bài
Vốn đăng kýMức thuế môn bài
đóng cả năm
Bậc 1Trên 10 tỷ3.000.000
Bậc 2Từ 5 tỷ đến 10 tỷ2.000.000
Bậc 3Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ1.500.000
Bậc 4Dưới  2 tỷ1.000.000
  • Hộ sản xuất kinh doanh cá thể; Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh…; Nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh nộp thuế môn bài căn cứ thu nhập bình quân để xác định mức thuế môn bài phải nộp theo 6 bậc như sau:
Đọc thêm
Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 cho DN có doanh thu dưới 200 tỷ đồng

Đơn vị: đồng

 Bậc thuế

           Thu nhập 1 tháng

  Mức thuế đóng cả năm

1Trên 1.500.0001.000.000
2Trên 1.000.000 đến 1.500.000750.000
3Trên   750.000  đến 1.000.000500.000
4Trên   500.000   đến   750.000300.000
5Trên   300.000   đến   500.000100.000
6Bằng hoặc thấp hơn    300.00050.000
  • Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế môn bài theo mức thống nhất 2.000.000đồng/năm. các doanh nghiệp thành viên trên nếu có các Chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế môn bài theo mức thống nhất 1.000.000đồng/năm.
  • Các cơ sở kinh doanh là Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có Giấy chứng nhận ĐKKD nhưng trên đăng ký không ghi vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế môn bài theo mức 1.000.000đồng/năm.
  • Đối với đơn vị thành lập mới căn cứ vào giấy phép kinh doanh, nếu ngày thành lập sau 30/06 của năm thì trong năm đầu tiên chỉ nộp số thuế môn bài bằng 1/2 so với biểu trên. Các năm tiếp theo nộp đúng theo biểu trên.
  • Mức phí chậm nộp thuế môn bài 2019

 

EN VI