Các loại chi phí hoạt động của doanh nghiệp

Các loại chi phí hoạt động của doanh nghiệp
Chi phí của doanh nghiệp là chi phí liên quan đến kinh doanh và quản lý doanh nghiệp trên cơ sở hàng ngày. Tổng chi phí của doanh nghiệp bao gồm chi phí giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí của doanh nghiệp được khấu trừ vào doanh thu để tính lợi nhuận từ hoạt động và được phản ánh trên báo cáo thu nhập của doanh nghiệp.

Mục lục bài viết

Sử dụng công thức sau để tính chi phí của doanh nghiệp. Bạn sẽ tìm thấy thông tin này từ báo cáo thu nhập của doanh nghiệp trong bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho kỳ kế toán cụ thể.

 • {Chi phí của doanh nghiệp} = {Chi phí giá vốn hàng bán} + {Chi phí  hoạt động}

Từ báo cáo thu nhập của một doanh nghiệp, bạn chỉ có thể thấy số tổng chi phí này, tuy nhiên bạn phải tìm hiểu xem các chi tiết của nó là bao gồm những gì và hình thành từ đâu để thấy rằng tiền của bạn đã chảy vào những chỗ nào, có hiệu quả và hợp lý hay không.

Chi phí của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp phải theo dõi chi phí liên quan phát sinh khi doanh nghiệp hoạt động và chi phí liên quan phát sinh khi doanh nghiệp không hoạt động.

 • Bởi vì lợi nhuận được xác định bằng doanh thu mà doanh nghiệp kiếm được trừ số tiền doanh nghiệp bỏ ra để hoạt động, lợi nhuận có thể được tăng lên bằng cách tăng doanh thu và giảm chi phí hoạt động. Bởi vì việc cắt giảm chi phí thường có vẻ như là một cách dễ dàng hơn và dễ tiếp cận hơn để tăng lợi nhuận, do đó các nhà quản lý thường sẽ nhanh chóng chọn phương pháp cắt giảm chi phí.
 • Tuy nhiên, cắt giảm chi phí hoạt động quá nhiều có thể làm giảm năng suất của doanh nghiệp và do đó, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng bị giảm. Mặc dù giảm bất kỳ chi phí hoạt động cụ thể nào thường sẽ làm tăng lợi nhuận ngắn hạn, nó cũng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp trong dài hạn. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp cắt giảm chi phí quảng cáo, lợi nhuận ngắn hạn của họ sẽ có khả năng cải thiện, vì họ đang chi tiêu ít tiền hơn cho chi phí hoạt động. Tuy nhiên, bằng cách giảm quảng cáo, doanh nghiệp cũng có thể giảm khả năng tạo doanh thu mới và lợi nhuận trong tương lai có thể bị ảnh hưởng.
 • Lý tưởng nhất, các doanh nghiệp nên tìm cách giữ chi phí hoạt động càng thấp càng tốt trong khi vẫn duy trì khả năng tăng doanh số. Để có thể làm được điều này, nhà quản lý cần hiểu rõ chi phí hoạt động và cách quản lý chi phí hoạt động một cách hiệu quả.

Chi phí cho giá vốn hàng bán

Đây là chi phí trực tiếp gắn liền với sản xuất thành phẩm, mua hàng hoá để bán, hoặc chi phí trực tiếp để thực hiện việc cung cấp dịch vụ, bao gồm các mục chi phí sau:
 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • Chi phí thuê nhà máy hoặc cơ sở sản xuất
 • Tiền lương cho công nhân sản xuất, quản lý sản xuất
 • Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị
 • Chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Chi phí điện, nước sử dụng cơ sở sản xuất
 • Chi phí tiêu hao cho việc sử dụng cơ sở sản xuất

Các loại chi phí hoạt động của doanh nghiệp

Chi phí hoạt động của doanh nghiệp bao gồm các loại chi phí sau:

 • Tiền lương cho bộ phận quản lý
 • Tiền lương cho bộ phận kế toán và khai thuế
 • Tiền lương cho bộ phận quản lý nhân sự, lao động tiền lương bảo hiểm
 • Tiền lương cho bộ phận pháp lý
 • Chi phí bán hàng và tiếp thị
 • Chi phí ngân hàng
 • Chi phí đi lại
 • Chi phí giải trí và giao tiếp
 • Chi phí nghiên cứu và phát triển
 • Chi phí thuê văn phòng
 • Chi phí cho tiêu dùng trong văn phòng
 • Chi phí sửa chữa và bảo trì các máy móc thiết bị văn phòng
 • Chi phí điện, nước văn phòng

Chi phí cố định và chi phí biến đổi

Chi phí cố định (Định phí)

Chi phí cố định là chi phí không thay đổi khi tăng hoặc giảm doanh số hoặc năng suất và phải được thanh toán bất kể hoạt động hay hiệu suất của doanh nghiệp. Ví dụ, một doanh nghiệp sản xuất phải trả tiền thuê mặt bằng nhà máy, bất kể nó sản xuất hay kiếm được bao nhiêu. Mặc dù nó có thể thu hẹp và giảm chi phí thanh toán tiền thuê nhà, nhưng  không thể loại bỏ các chi phí này và vì vậy chúng được coi là chi phí cố định. Chi phí cố định thường bao gồm chi phí đầu tư ban đầu, bảo hiểm tài sản, đảm bảo an ninh và trang thiết bị lắp đặt.

Chi phí cố định có thể giúp đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô, vì khi nhiều chi phí của doanh nghiệp được cố định, doanh nghiệp có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trên mỗi đơn vị vì nó tạo ra nhiều đơn vị hơn. Trong hệ thống này, chi phí cố định được trải đều trên số lượng đơn vị sản xuất, giúp sản xuất hiệu quả hơn khi sản xuất tăng bằng cách giảm biến phí trung bình trên mỗi đơn vị sản xuất. Quy mô kinh tế có thể cho phép các doanh nghiệp lớn bán hàng hóa tương tự như các doanh nghiệp nhỏ hơn với giá thấp hơn.

Các nền kinh tế của dựa trên quy mô có thể bị hạn chế trong đó chi phí cố định thường cần phải tăng với các tiêu chuẩn nhất định trong tăng trưởng sản xuất. Ví dụ, một doanh nghiệp sản xuất tăng tỷ lệ sản xuất trong một khoảng thời gian xác định cuối cùng sẽ đạt đến điểm cần tăng quy mô không gian nhà máy để phù hợp với việc tăng sản lượng sản phẩm.

Chi phí biến đổi (Biến phí)

Chi phí biến đổi, hay gọi là biến phí, bao gồm các chi phí thay đổi theo sản xuất. Không giống như chi phí cố định, biến phí tăng khi sản xuất tăng và giảm khi sản xuất giảm. Ví dụ về chi phí biến đổi bao gồm chi phí nguyên vật liệu, tiền lương và chi phí điện. Ví dụ, để một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh bán khoai tây chiên tăng doanh số bán, họ sẽ cần phải tăng chi phí mua khoai tây từ nhà cung cấp.

Đôi khi, một doanh nghiệp có thể đạt được chiết khấu hoặc giảm giá khi mua vật tư với số lượng lớn, trong đó người bán đồng ý giảm một chút chi phí cho mỗi đơn vị để đổi lấy thỏa thuận mua của người mua thường xuyên mua số lượng lớn. Do đó, điều này có thể làm giảm bớt phần nào mối tương quan giữa tăng hoặc giảm sản lượng và tăng hoặc giảm biến phí của doanh nghiệp.

Giảm giá khối lượng thường có tác động khá nhỏ đến mối tương quan giữa chi phí sản xuất và chi phí biến đổi và bản chất thay đổi theo mức sản xuất của biến phí là không thay đổi.

Thông thường, các doanh nghiệp có tỷ lệ biến phí cao so với chi phí cố định được coi là ít biến động, vì lợi nhuận của họ phụ thuộc nhiều hơn vào doanh số bán hàng. Ngoại trừ các doanh nghiệp sản xuất, vận tải có đầu tư chi phí cố định lớn, đa số các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, xây dựng, dịch vụ có tỷ lệ biến phí cao. Tuy vậy, điều này đang có xu hướng thay đổi trong môi trường cạnh tranh và ứng dụng công nghệ thông tin dẫn đến các doanh nghiệp này đầu tư nhiều hơn vào chi phí cố định để dễ dàng mở rộng và kiểm soát chất lượng cung ứng.

Bán biến phí

Ngoài chi phí cố định và chi phí biến đổi, chi phí hoạt động của một doanh nghiệp cũng có thể được coi là bán biến phí (hoặc bán định phí”).

Những chi phí này thể hiện hỗn hợp các thành phần cố định và biến đổi, do đó, có thể nghĩ đến như tồn tại giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi Chi phí bán biến đổi một phần thay đổi theo mức tăng hoặc giảm trong sản xuất, như chi phí biến đổi, nhưng vẫn tồn tại khi sản xuất bằng 0, như chi phí cố định. Đây là yếu tố chủ yếu phân biệt chi phí bán biến đổi với chi phí cố định chi phí và chi phí biến đổi.

Một ví dụ về chi phí bán biến là tiền lương làm thêm giờ. Tiền lương thường xuyên cho công nhân thường được coi là chi phí cố định, vì trong khi doanh nghiệp có thể giảm số lượng công nhân và giờ làm việc được trả lương, họ vẫn sẽ luôn cần một lực lượng lao động tối thiểu để hoạt động. Các khoản thanh toán ngoài giờ thường được coi là chi phí biến đổi, vì số giờ làm thêm mà một doanh nghiệp trả cho công nhân của họ thường sẽ tăng lên khi sản xuất tăng và giảm khi sản xuất giảm. Khi tiền lương được trả có phát sinh tiền lương do làm thêm giờ, như vậy tiền lương của công nhận có cả thành phần cố định và biến đổi và do đó được coi là chi phí bán biến.

Quản trị chi phí và giải pháp cắt giảm chi phí

Bạn có phải đang áp dụng kiểu quản lý chỉ theo dõi chi phí kinh doanh và thu nhập mà không xem xét chi tiết chi tiết? Nếu vậy, đây là lúc để thay đổi điều đó. Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, việc hiểu những thứ như chi phí hoạt động sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Chi phí hoạt động cho phép bạn có một cái nhìn sâu sắc về cách chi phí của bạn ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn, giúp bạn bạn có thể cải thiện sức khỏe tài chính của mình. Khi bạn hiểu được chi phí của mình, bạn có thể sử dụng 7 phương pháp mà chúng tôi đã cung cấp để bắt đầu cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo dịch vụ lương để có một cái nhìn chi tiết nhất về quản lý chi phí tiền lương trong doanh nghiệp.

EN VI