Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn làm sai có nộp lại điều chỉnh được không?

Quy định tại điều 13, thông tư 10/2014/TT-BTC về xử phạt đối với hành vi lập, gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế:

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt”.

Quy định tại điều 27, thông tư 39/2014/TT-BTC về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)”

–> Trường hợp, DN nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng thời hạn, sau đó DN phát hiện sai sót  và DN nộp lại báo cáo đúng, nếu trong thời hạn quy định đối với loại báo cáo đó thì DN không bị xử phạt

Các dịch vụ nổi bật tại EXPERTIS

 Đăng ký thành viên để nhận cẩm nang hữu ích và tư vấn về kế toán – thuế – quyết toán thuế.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0908 066 022 – Email: admin@expertis.vn
EN VI