Bảng kiểm tra xác định trường hợp kê khai giao dịch liên kết

Bảng kiểm tra xác định trường hợp kê khai giao dịch liên kết

Doanh nghiệp sử dụng bảng này để kiểm tra doanh nghiệp thuộc trường hợp kê khai giao dịch liên kết nào

[1] Doanh nghiệp được miễn kê khai một phần Mẫu số 01 (Miễn phần III, IV)

[2] Doanh nghiệp kê khai đầy đủ Mẫu số 01 nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

[3] Doanh nghiệp kê khai đầy đủ Mẫu số 01 và lập đầy đủ Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

[table id=18 datatables_search_highlight=true/]

Đọc thêm
Kinh tế TPHCM đang dần phục hồi nhưng số doanh nghiệp ngưng hoạt động vẫn tăng do ảnh hưởng bởi Covid-19
EN VI