Bảng kiểm tra xác định có giao dịch liên kết

Bảng kiểm tra xác định có giao dịch liên kết hay không

Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

  1. Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;
  2. Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

Doanh nghiệp sử dụng bảng này để kiểm tra doanh nghiệp có thuộc một trong các trường hợp có giao dịch liên kết hay không

[table id=17 datatables_search_highlight=true/]

Đọc thêm
Ngành xuất khẩu khởi đầu "bội thu" với Hiệp định thương mại tự do (EVFTA)
EN VI