Sử dụng kiểm toán cho việc quản trị công ty như thế nào?

giao dich liên kết

Vai trò của kiểm toán đối với quản trị công ty như thế nào? Tại sao tôi phải cần kiểm toán, kiểm toán giúp ích gì cho việc quản trị công ty. Hình thức kiểm tra tuân thủ có thể loại bỏ rủi ro cho doanh nghiệp không ? Làm sao để chọn công ty […]