Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn 2533B-BHXH-BT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

]Theo đó, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tiếp tục được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn;
  • Đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng (lần đầu) tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng trước đây của BHXH Việt Nam.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ở hai trường hợp trên tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH .

Hiện nay, theo quy định tại Điều 83 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm:

  • Quỹ ốm đau và thai sản.
  • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  • Quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong đó, quỹ hưu trí và tử tuất chiếm tỷ lệ hơn 70%.

Đăng ký cập nhật?