Cẩm nang về Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 2018

Thông tư 59_2015_TT-BLDTBXH quy định chi tiết một số điều về BHXH bắt buộc hướng dẫn Nghị định 115_2015_ND-CP quy định chi tiết một số điều về BHXH bắt buộc thi hành Luật BHXH [...]

Cẩm nang về Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 20182019-01-24T14:16:08+00:00

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại từ 01-01-2018

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) có hiệu lực vào ngày 01/01 [...]

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại từ 01-01-20182019-01-24T11:44:34+00:00

Công cụ tra cứu Trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại từ 01-01-2018

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực vào ngày 01/01 năm 2018, lần đầu tiên quy định về trách nhiệm [...]

Công cụ tra cứu Trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại từ 01-01-20182019-01-24T14:50:57+00:00

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2018

Sáng ngày 10/11/2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với 417/424 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 84,93% tổng số đại biểu.

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm 20182019-01-24T14:44:03+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo